Celem GALIAR Sp. z o. o. w kontaktach ze swoimi klientami jest ich rzetelna i fachowa obsługa oraz zadowolenie z efektów działań na każdym etapie współpracy.

Pracownicy firmy jeszcze przed podpisaniem umowy i przekazaniem zlecenia odpowiedzą na pytania i udzielą wyczerpujących informacji. W tym celu należy skontaktować telefonicznie z centralą lub wysłać zapytanie bądź ofertę pocztą elektroniczną na podany adres.

Sprawdzone pod względem prawno-podatkowym zapisy umów oraz przejrzyste procedury przyjęte w firmie GALIAR Sp. z o. o. sprawiają, iż zleceniodawcy bez obaw podejmują współpracę.

Bez względu na formę prawną współpracy zleceniodawca jest faktycznie dysponentem postępowania i w każdej chwili może decydować o jego przebiegu jak również warunkach. Propozycje dłużnika dotyczące ewentualnej ugody, redukcji zadłużenia czy odstąpienia od odsetek są zawsze konsultowane ze zleceniodawcą i wymagają jego akceptacji.

Przez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej klient w każdej chwili może otrzymać informację na temat postępów w prowadzonych dla Niego sprawach.

Umowy Przeniesienia, Cesja

Umowy przelewu powierniczego/przeniesienia do inkasa/cesji wierzytelności - na podstawie której GALIAR Sp. z o. o. prowadzi sprawy we własnym imieniu w sprawnie działającym sądzie (poza Warszawą).
Jest to najefektywniejsza i najbardziej popularna forma przekazania należności do inkasa.
Zleceniodawca nie ponosi w tym wypadku kosztów sporządzenia pozwu sądowego i zastępstwa procesowego mając jednocześnie wpływ na formę i przebieg procesu windykacyjnego.

Szybko wydany nakaz z jednej strony zabezpiecza interesy wierzyciela uświadamiając z drugiej strony dłużnikowi, iż spłata zadłużenia jest nieunikniona.

Umowy Zlecenia Windykacji

Umowy zlecenia windykacji określonego pakietu wierzytelności - w przypadku której, GALIAR Sp. z o. o. działa jako pełnomocnik zleceniodawcy w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Taka forma współpracy stosowana jest w szczególności w sytuacji przyjęcia do windykacji przez GALIAR Sp. z o. o. należności, co do których sąd wydał wyrok lub nakaz zapłaty. Umożliwia ona prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, reprezentowanie wierzyciela wobec właściwych organów egzekucyjnych oraz aktywne uczestnictwo w trakcie egzekucji komorniczych.

Umowy o Wspólpracy

Umowy o stałej współpracy - dającaj klientowi możliwość sygnowania swoich faktur stemplem informującym o tym fakcie kupującego. Jak pokazuje doświadczenie tego typu prewencyjne działanie mobilizuje kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Powstałe zadłużenie objęte umową przekazywane jest do windykacji po preferencyjnych stawkach prowizyjnych.

Opłaty

Cena usługi / wierzytelności ustalana jest z uwzględnieniem takich czynników jak:

  • stan prawny i kondycja finansowa dłużnika,
  • wysokość przedstawionej wierzytelności,
  • upływ czasu od daty wymagalności,
  • złożoność zadania (np. konieczność prowadzenia poszukiwań składników majątkowych).

GALIAR Sp. z o. o. za prowadzenie spraw nie pobiera opłat stałych ani wstępnych* a wynagrodzenie firmy stanowi jedynie prowizja od kwot odzyskanych w trakcie dochodzenia wierzytelności.

czytaj więcej...

Współpraca

Celem GALIAR Sp. z o. o. w kontaktach ze swoimi klientami jest ich rzetelna i fachowa obsługa oraz zadowolenie z efektów działań na każdym etapie współpracy.

Pracownicy firmy jeszcze przed podpisaniem umowy i przekazaniem zlecenia odpowiedzą na pytania i udzielą wyczerpujących informacji. W tym celu należy skontaktować telefonicznie z centralą lub wysłać zapytanie bądź ofertę pocztą elektroniczną na podany adres.

Sprawdzone pod względem prawno-podatkowym zapisy umów oraz przejrzyste procedury przyjęte w firmie GALIAR Sp. z o. o. sprawiają, iż zleceniodawcy bez obaw podejmują współpracę.

czytaj więcej...

O firmie w skrócie


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GALIAR z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217807, jest firmą zajmującą się windykacją należności oraz zarządzaniem wierzytelnościami. Firma funkcjonuje na terenie całego kraju, posiada dobrą znajomość realiów polskiego rynku gospodarczego, zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz organów egzekucyjnych.

Drugim obszarem funkcjonowania jest prowadzenie specjalistycznych szkoleń zamkniętych dla firm i korporacji z zakresu zasad bezpiecznej sprzedaży kredytowej, zarządzania ryzykiem kredytowym.


GALIAR Sp. z o. o.

04-216 Warszawa
ul. Biskupia 12 lok. 14

tel. (22) 784 24 35

e-mail: galiar@galiar.pl